Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Sundhed»SST: Retningslinier: Håndtering efter fødsel ved COVID-19

SST: Retningslinier: Håndtering efter fødsel ved COVID-19

Skrevet af 
SST: Retningslinier: Håndtering efter fødsel ved COVID-19

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts lavet COVID-19 foranstaltninger til gravide og fødende. Herunder overordnede retningslinier for personalet


Det raske nyfødte barn med COVID-19 positiv forælder

Der er på nuværende tidspunkt ikke viden om, hvorvidt en COVID-19 positiv mor kan overføre smitte til barnet via placenta/fostervand/fæco-oralt, men der er risiko for, at en COVID19 positiv mor (eller partner) kan overføre smitte til et ellers raskt nyfødt barn efter fødsel, via berøring eller dråbesmitte.

Et nyfødt barn af en COVID-positiv mor må således betragtes som smittebærer, uanset om barnet har symptomer eller ej. Det ser for nuværende ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19. Der er således ikke indikation for at adskille klinisk raske nyfødte fra en COVID-19 positiv mor efter fødsel. Der er imidlertid en række negative effekter (herunder indflydelse på amning og tilknytning) af adskillelse.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at partner med symptomer på/-eller bekræftet COVID-19 skal undgå tæt kontakt med barnet indtil 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19.
Dette er dog ikke anbefalingen, hvis partneren er den primære tilknytningsperson (f.eks. hvis moderen er intensiv syg og ikke kan være sammen med barnet).


Testning af det nyfødte barn af COVID-19 positiv mor

Det raske nyfødte barn født af COVID-19 positiv mor skal ikke testes efter fødsel. Det syge nyfødte barn testes kun for COVID-19, såfremt det har symptomer. Denne beslutning foretages af pædiaterne.Raske nyfødte isoleres sammen med COVID-19 positiv mor efter fødsel. Det tilstræbes, at familien udskrives ambulant efter fødsel. 

Se amning


Opfølgning af nyfødt efter udskrivelse

Alle familier med nyfødte, født af COVID-19 positiv mor, tilbydes mulighed for direkte telefonisk henvendelse til fødestedet de første 3 uger efter udskrivelsen.

Familien skal være særligt opmærksomme på diskrete symptomer; herunder manglende suttelyst, slaphed, hurtig, udsættende eller besværet vejrtrækning, hoste, feber eller hypotermi, tiltagende gylpetendens eller tegn til forkølelse. Organisationen heraf aftales lokalt med fødestedets neonatolog.

Barnet podes ved ankomst, hvis der er indikation for indlæggelse. Hvis barnet skal vurderes klinisk, følges sygehusets rutiner mhp. mødested, så risiko for smittespredning på sygehuset begrænses. Der skal være lav tærskel (diskrete symptomer) for at tage virusprøver på nyfødte med symptomer, men podning af asymptomatiske børn anbefales ikke.

Ved indlæggelse af nyfødte fra hjemmet med mistanke om eller COVID-19 positiv mor eller partner skal barnet (uafhængig af symptombillede) opfattes som smittet (indtil afklaret) og isoleres med sammen med forældre.

Vanlige screeninger af nyfødte (PKU- og hørescreening) efter fødsel samt vurdering af barnets trivsel og evt. gulsot gennemføres i henhold til regler om isolation og anvendelse af værnemidler, og arrangeres lokalt. Det raske nyfødte barn, hvor mor er syg med behov for indlæggelse pga infektionen.

Barnet kan isoleres sammen med mor og partner (hvis muligt), eller være hjemme med partner. Partner skal betragtes som smittebærer og isoleres, hvis medindlagt med COVID-19 positiv mor, og barn, og skal iagttage smittebegrænsende tiltag (se ovenfor). Samvær mellem COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling.

Der foreligger for nuværende ikke viden om, at for tidligt fødte børn kan udvikle alvorlig lungesygdom ved COVID-19 infektion.

Imidlertid er der, som ved andre virale luftvejssygdomme grund til at tro, at for tidligt fødte og andre syge nyfødte med behov for respirationsstøtte eller intensiv behandling kan være særlig følsomme.

For at sikre andre indlagte nyfødte på neonatalafdelingen god beskyttelse mod postnatal smitte med COVID-19, bør nyfødte med COVID-19 positiv mor indlægges på et særskilt afsnit, der er skærmet fra resten af neonatalafdelingen.
Derudover bør nyfødte som indlægges på neonatalafdelingen holdes adskilt fra den COVID19 positive mor, indtil hun har været symptomfri i 48 timer, dette med henblik på at beskytte det for tidlig fødte barn mod yderligere eksponering, men også for at undgå smitte af personale og de andre indlagte børn.

I denne periode bør en partner eller et andet familiemedlem uden mistanke om smitte med COVID-19 tage rollen som omsorgsperson for barnet, forudsat at forældrene ønsker dette.

Hvis mor er bekræftet COVID-19 positiv er partner og søskende at betragte som smittefarlige. Såfremt partner ikke har symptomer må denne være primær omsorgsperson for barnet; men må benytte mundbind, overtrækskittel, og handsker i afdelingen, og har forpligtigelse til at udvise en skærpet opmærksomhed på symptomer.

Hos nyfødte, som har behov for indlæggelse for mindre alvorlige tilstande eller som nærmer sig udskrivelse, skal muligheden for at lade barnet bo med COVID-19 positiv mor (og evt. partner) på isolationstue tages i betragtning (helst så perifert i afdelingen som muligt eller udenfor neonatalafdelingen).

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 19. marts 2020. Sundhedsstyrelsen følger området tæt i samarbejde med relevante faglige eksperter, og retningslinjen vil blive opdateret ved behov i linket herunder.

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 
Skrevet af