Privat Jordemoder

Find en privat jordemoder i dit område, nederst på siden.
 
En privat jordemoder arbejder oftest udenfor hospitalerne, som er sundhedsvæsnets generelle tilbud til de gravide og deres familier.
Den private jordemoder og den offentlige jordemoders fællestræk er disse; at de er uddannet ens. De arbejder begge indenfor rammerne af det cirkulære der hedder “Cirkulære om jordemodervirksomhed” som definerer deres selvstændige virksomhedsområde. Virksomhedesområde kan omskrives til ansvarsområde. Cirkulæret er udsendt af Sundhedsstyrelsen og jordemødrene er ligeledes begge omfattet af sundhedsloven.
Der påhviler derfor dem begge nogle lovkrav. Disse eksistere for at sikre at kvaliteten af den omsorg den gravide omsluttes af, er ens for alle og i overensstemmelse med ny forskning og evidens på området for svangreomsorg.

Den gravide kvinde og hendes familie er genstand for disse lovkrav. Jordemoderen er formidleren af den ydelse hun har krav på i denne livsfase.  

Ifølge cirkulæret, er jordemoderen ekspert ifht. at have med gravide, der er sunde og raske at gøre. Dvs. at det for denne gruppe af kvinder, er jordemoderens ansvar og interesse, at forsøge at "fastholde" den gravides sundhed. Alle jordemødre ved, at en sund og rask gravid kan føde naturligt feks. 
Alle jordemødre ønsker dette for den gravide - at hun må føde naturligt. 

På disse områder adskiller de sig ikke fra hinanden. 
Alle jordemødre ved dog også, at der er en lille krølle at tilføje til sætningen… fordi det er sådan at den naturlige fødsel er sårbar og vældig betinget af de rammer der stilles op for den fødende. Især første gang hun skal føde. 


Forskellen på en privat jordemoder og en hospitals jordemoder


Hvorledes adskiller en privat jordemoder sig så fra den jordemoder den gravide møder på hospitalet?
 
I det offentlige betaler kvinden ikke selv for jordemoderens tilstedeværelse. Hun får den omsorg og støtte helt gratis. Rammerne er hospitalet. 
Dette betyder at jordemoderen indenfor disse rammer imødekommer den gravide og fødende. Hun er bundet af disse rammer og skal kunne udfolde sin jordemodervisdom, omsorg og faglighed indenfor disse.
Rammerne er dog sådan tilrettelagt på et hospital, at jordemoderen ofte skal se til flere fødende på en gang. Hun skal også have fokus på megen journalføring og anden form for dokumentation. Disse opgaver tager hende væk fra det at være tilstede hos én enkelt fødende ad gangen. Alle jordemødre ved at dette nærvær skaber mirakler. Hospitalsjordemoderen skal også sørge for at den gravide føder indenfor den særlig form for tidstagning, der hersker på hospitalet. Tiden er således på en eller anden måde bestemmende for hvornår der skal introduceres indgreb. Et indgreb kan være vestimulerende drop, medicinsk smertelindring feks. epidural. Alle jordemødre ved, at ved brug af disse indgreb kan den fødende glide udenfor jordemoderens ansvarsområde. Hvem tager så over hvis jordemoderen ikke længere er eneansvarlig for fødslen? Det gør lægen. Så bliver jordemoderen en slags samarbejdspartner for lægen. 

Alle jordemødre ønsker derfor at fastholde den gravide sund og rask og fødslen uden komplikationer. Men en nævneværdig forskel på den private jordemoder og jordemoderen på et hospital er uomtvisteligt, at jordemoderen på hospitalet er omfattet af tidspres. 
 
En anden væsentlig faktor er, at hun ikke kender sine fødende. De fødende kender ikke hende. Det gør en privat jordemoder.


Hvorfor vælge en privat jordemoder

 
Ønsker en familie omvendt at føde med en privat jordemoder, skal de selv betale for det. 
Hvad der kendetegner den private jordemoders arbejde er imidlertid, at hun ikke arbejder under tidspres. 
Hun har ikke flere fødende på samme tid. Oftest arbejder hun i hjemmene. 
En privat jordemoder kender den fødende og hendes familie rigtig godt. 
Hun har haft mulighed for at etablere en tillidsrelation til den fødende og familien igennem hele graviditeten. 

Hun har mulighed for at arbejde forebyggende ifht. barnets positionering i bækkenet.
Og så har en privat jordemoder haft mulighed for at finde psykiske og mentale fortrin hos den gravide, hvilket også forebygger komplikationer, samt højner den fødendes evne til ar mestre smerten i fødslen. Hun har kunnet lære hende om de principper i fødslen der gør at hun kan komme udenom fødselsforløb der trækker unødigt ud; bevægelse, berøring, tryghed, god næring, smertelindring i vand og fødsel i vand, intime rammer; her minder en jordemoders arbejde rigtig meget om en Doulas.


En privat jordemoder har ikke mulighed for at introducere indgreb i fødslen. Hun har dog mulighed for at overflytte kvinden til hospitalet, hvis hun skønner at et indgreb er nødvendigt, eller hvis kvinden selv ønsker dette; feks. epidural bedølevse af fødselssmerterne. 
 
Alle jordemødre ved at den halve fødsel er forløst på forhånd, hvis den fødende har en tæt og tryg person hos sig under fødslen, der kender hendes behov. Respekterer hendes grænser,
opmuntre hende og lader hende føde selv. Alle jordemødre ved, at den sunde og raske gravide kvindes krop fortæller hende hvad hun skal gøre, hvis rammerne er optimale. 

Der kan derfor sammenfattes følgende, som værende kendetegnende for den private jordemoder:
 
Hun er selvstændig og skal betales for sit arbejde.
Hun arbejder ikke unde tidspres.
Den samme person går igen igennem hele forløbet.
En privat jordemoder har god erfaring med både hjemmefødsler og hospitalsfødsler.
Hun varetager både jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelse samt fødslen plus barselsperioden.
Hun har gode muligheder for at arbejde med fokus på forebyggelse. 
Hun kan ikke tilbyde indgreb i hjemmet. 
Den private jordemoder fører også journal og dokumenterer fødselsforløbet. 
 

Links & facts

 
Ifølge Sundhedslovens paragraf 83 er regionsrådene forpligtet til at stille jordemoderhjælp til rådighed i hjemmene skulle kvinderne og familierne ønske dette. Cirkulæret 
bevidner, at jordemoderens i kraft af sin autorisation, er givet bemyndigelse til - lov til, suverænt at tage ansvaret for enhver hjemmefødsel der forløber uden komplikationer såfremt at den gravide kvinde er sund og rask. 
 
Cirkulæret for jordemodervirksomhed: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21702
 
 
 
Skrevet af privat jordemoder Tara Ravn.